Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки  дейността си “ ЕКОСТРОЙ“ ООД,  с ЕИК 130275487 , със седалище и адрес на управление гр. Своге, бул.“Искър“ №19Б („Дружеството“, „Екострой“, „ние“, „нас“) обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.  Интернет страница www.ekostroy.eu се притежава от “Екострой” ООД   и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата политика има цел да Ви информира по лесен и разбираем начин кои сме ние, какви лични данни събираме за Вас, защо ги събираме, какво правим с тях и какви права имате. Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика .

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ЕКОСТРОЙ не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЕКОСТРОЙ събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на ЕКОСТРОЙ.

 ВИДОВЕ  ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

  • При сключване и изпълнение на трудов или граждански договор:За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.
  • При сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент:За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице, както и за физическото лице-партньор по договор.

ЕКОСТРОЙ  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от ЕКОСТРОЙ от лицата, за които се отнасят.

 ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

  • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
  • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор;
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
  • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

При сключване на договор с партньор – физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер и данни по документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател), за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в Дружеството, включително за следните цели:

  • индивидуализиране на кандидата;
  • осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
  • извършване на подбор на кандидати.

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. За да сме сигурни, че Уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) , които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

ЕКОСТРОЙ не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да защитим Вашите данни, ние предприемаме необходимите мерки в съответствие с действащите разпоредби и закони за защита на лични данни и сигурност на данните, като в това число изискваме от нашите доставчици на услуги да прилагат необходимите мерки за защита на  личните данни и сигурността на Вашите данни включващи административни, технически и физически мерки – за да защитим личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на ЕКОСТРОЙ са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си. Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на ЕКОСТРОЙ, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ЕКОСТРОЙ;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@ekostroy.eu

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦАТА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ – на имейл адрес: office@ekostroy.eu

Свържете се с нас

гр. Своге, бул. ''Искър'' №19 Б
тел. управител: +359 87 887 0880
тел. магазин: 087 830 5368
e-mail: office@ekostroy.eu

Сертификати

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

Екострой © 2023. Всички права запазени.
 

X